Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize ticaret hukuku alanında Kıymetli Evrak Hukuku, Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Şirket Kuruluşları, Şirket Tasfiyeleri, Ortaklık Anlaşmaları, Ortaklar Kurulu Kararları, Genel Kurul Kararları, Şirket Ana Sözleşmeleri, Sermaye Yapılandırmaları, Şirket Yönetimleri, Yönetim Kurulu Üyelikleri, Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları ve Hisse Devirleri ve Sözleşme Süreç Yönetimi, Sözleşme Müzakerelerine Katılım, İK Birimi Evrak Standardizasyonunun Temini konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Yeni Ticaret Kanunu mevcut uygulamalarda dikkate alınmakta olup bu konuda müvekkillerimiz ileriye dönük bilgilendirilmektedir.

Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize Sağlık Hukuku alanında sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk, hasta ve hekim hakları, özel sağlık kuruluşları yönetimi ile sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları, hususlarında danışmanlık ve dava takibi hizmetleri verilmektedir.

Ayrıca İlaç Hukuku alanında, ilaç ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme imalatçısı şirketler, hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarına danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir. Özellikle ilaç şirketlerinin ilaç hammaddelerine ve üretim, dağıtım, distribütörlük, klinik araştırmalarına ilişkin sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlemesi konularında hukuki destek verilmektedir.

Sektörle ilgili olarak ilaç patentleri ve markalardan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların takibi yapılmaktadır.

Globalleşme yolunda uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, ulusal ve yabancı firmaların kendilerine ait ayırt edici karakteristik ürünlerinin, hizmetlerinin ve teknoloji transferlerinin korunmasının gerekliliğini daha da artırmıştır. Bu çerçevede Fikri Sınai Haklar Hukuku Türkiye’de de hızla gelişmiştir. Bu doğrultuda birçok konvansiyona taraf olarak ilgili kanunlar yenilenmiş ve geliştirilmiştir.

Sezer & Utkaner Hukuk Bürosu özellikle yabancı marka, patent, endüstriyel tasarımların Türkiye’de tescili ve korunması ve Türk marka, patent ve endüstriyel tasarımlarının yabancı ülkelerde tescili ve korunması konularında çalışmalar yapmaktadır.
Bu alanda sunduğumuz hizmetler;

 • Marka ve Haklarına İlişkin her türlü İşlem
 • Patent Haklarına İlişkin her türlü İşlem
 • Telif Hakları
 • Ticari Sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi
 • Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet Hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Uluslararası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri
 • Lisans sözleşmeleri görüşmelerine danışmalık ve sözleşmeleri hazırlamak
 • Endüstriyel Tasarım Başvuruları

Hukuk büromuz fikri ve sınai hakların internet ortamında korunmasına yönelik faaliyetleri de gerçekleştirmektedir.

Hukuk Büromuz tarafından; müvekkilimiz bulunan şirketlere, iş hukuku prosedürlerinin yapılandırılması, personel iş sözleşmelerinin, yönetmeliklerinin oluşturulması ve uygulanması, personel ile devam eden iş ilişkisinin iş kanunu çerçevesinde yönetilmesi, insan kaynakları biriminin yapılandırılması ve çalışma sistemlerinin standart hale getirilmesi gibi konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Bireysel müvekkillerimize ise iş kanunu çerçevesinde iş ilişkilerinin yönetimi ve akabindeki dava süreçlerinde avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Hukuk Büromuz tarafından Bilişim Hukuku kapsamında müvekkillerimize internet yoluyla yapılan marka ihlalleri, ceza kanunumuza yeni girmiş olan “bilişim suçları” (sistemde bulunan bilgileri izinsiz kullanmak, nakletmek, yarar sağlamak amacıyla sistem ve unsurlarını değiştirmek, bilişim yolu ile işlenen dolandırıcılık, sahtecilik suçları), e-ticaret, telekomünikasyon işlerinin yürütümü, kullanıcı sözleşmeleri, telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin alınması ve servis hizmet sözleşmeleri konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Hukuk Büromuz İcra İflas Hukuku ve Alacak – Borç Yönetimi hususundaki tecrübesi ile verimli bir çalışma yürütmektedir. Takip süreçleri hızlı ve hedefe dayalı şekilde sonuçlandırılmaktadır.

Hukuk büromuz müvekkillerinin alacaklarının tahsil edilebilmesi için en kısa zamanda ve en etkili şekilde sonuca ulaşacak girişimlerde bulunmaktadır. .Bu kapsamda borçlu ve malvarlığı hakkında gerekli bilgiler hızlı bir şekilde toplanmakta ve müvekkillerle paylaşılmaktadır.

Büromuz icra-iflas takibi sürecinde yer alan müvekkilleri için ise, borçtan kurtulma, iptal davaları ve iflasın ertelenmesi işlemleri gibi konularda hukuki destek sağlamaktadır.

Hukuk Büromuz tarafından Medya Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde hizmet verilmektedir.

Özellikle,

 • Medya şirketi kurulumu
 • Medya şirketleri alım ve satım danışmanlığı
 • Medya organının faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun sağlanması, (RTÜK vs. mevzuat)
 • Yazılı ve görsel yayınlar nedeni ile açılmış maddi ve manevi zarar davaları
 • Hakaret, iftira, onur kırıcı yayın iddiaları içeren davalar
 • Medya şirketlerinin vergi ve iş hukuku yönünden incelenmesi
 • Özel televizyon kuruluşları hakkında RTÜK ve diğer idari mercilerle ilgili hukuki işlemlerin yürütülmesi
 • Medya Hukukuyla ilgili tüm hukuki sözleşmelerin yapılması yönünde hizmetler verilmektedir.

Avukatlık ve Danışmanlık Büromuzca bu alanda verilen hizmetler, devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız idari otoritelerin yapmış olduğu idari işlemlere karşı idari başvurularda bulunulması, bu başvurular konusunda gerekli takibin yapılması, başvuruların neticelenmemesi halinde idare mahkemelerinin nezdinde dava sürecinin takip edilmesi başta olmak üzere İdare Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

Büromuz özellikle mübadele döneminden miras yolu ile intikal eden taşınmazlar üzerindeki uyuşmazlıklarda tecrübe sahibidir. Bu tip davalarda gayrimenkul sahipliğinin tespiti araştırması ve devamında mülkiyetin asıl sahibe intikali hususlarında çalışmalar yapılmaktadır.

Ayrıca bu konularla ilgili olarak müzakerelerin yürütülmesi ve sözleşmelerin oluşturulması süreçlerinde de destek sunulmakta ve ihtilafların yargıya taşınması durumunda dava takip süreçleri yürütülmektedir. Büromuz, taşınmaz satım sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, kira sözleşmesi, yönetim planı hazırlanması,  gibi sözleşme ve metinlerin hazırlanmasında müzakereleri müvekkilleri adına yürütmekte ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Özellikle gayrimenkul değerlerine ilişkin durum tespit çalışmaları, imar plan değişiklikleri ile ilgili olarak idari süreçlerin takibi ve dava süreç yönetimi, izaleyi şüyu (ortaklığın giderilmesi davaları ve kamulaştırma konularda tecrübeye dayalı etkin takip sunumu hizmetlerimiz arasındadır.

Anlaşmalı boşanma süreçlerinde öncelikle müvekkillere talep edebilecekleri ve boşanma protokolünde bulunması gerekli hususlarda mütalaalar verilerek müvekkilin sarih kararının tespitine çaba gösterilmektedir. Müvekkile uygun süre tanınıp ayrıntılı görüşmeler yapılarak ileriye dönük etki edecek anlaşmalı boşanma protokolü yapılandırılmakta ve yargı mercilerince onaylanması süreci yürütülmektedir.

Çekişmeli boşanma davaları da Büromuzun temel çalışma alanlarından olup bu süreçlerin mümkün olduğunca taraf psikolojilerine zarar vermeden yürütülmesine özen gösterilmektedir. Nafaka, velayet, boşanmanın hüküm ve şartları ile edinilmiş malların taksimi hususları Hukuk Büromuzun çalışma alanına girmektedir. Hukuk Büromuz gerek görülen davalarda davanın gizlilik kararı vasıtası ile 3. Kişilerin bilgisi olmaksızın devamını temin etmektedir.

Hukuk Büromuz tarafından; yerel ve uluslararası tahkim, tahkim anlaşmaları, arabuluculuk, toplu iş hukukuna yönelik olarak ortaya çıkan zorunlu arabuluculuk, Yüksek Hakem Kurulu ve sendikalara yönelik olarak toplu pazarlık ve uzlaştırma, müzakere gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine başvurularak müvekkillerimizin maruz kaldığı uyuşmazlıkların çözümü konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Sezer Hukuk Bürosu müvekkillerine her türlü hukuki uyuşmazlıkta hızlı ve tatmin edici çözümler sunmayı hedeflediğinden sulh süreç yönetimine büyük önem vermekte ve yargı yoluna başvurmazdan önce müvekkillerinin de muvafakati ile uyuşmazlıkları sulh yolu ile çözümlendirmeye gayret göstermektedir.

Hukuk Büromuz sürdürülebilir başarının eğitim ile mümkün kılınabileceğine olan inancı ile birçok alanda hukuk eğitimleri sunmaktadır.

Müvekkillerimizin ihtiyaçlarına göre yapılandırılan eğitimlerimizin konu başlıklarından bir kaçı şunlardır;

 • İş Hukuku Eğitimi
 • Sağlık Hukuku Eğitimi
 • Tüketici Hukuku Eğitimi
 • Kira Hukuku Eğitimi
 • Sözleşme Hukuku Eğitimi
 • Fikri Mülkiyet Hukuku Eğitimi
 • Rekabet Hukuku Eğitimi
 • Kıymetli Evrak Hukuku Eğitimi
 • Bankacılar İçin Temel Hukuk Eğitimi
 • Elektronik Ticaret Hukuku Eğitimi
 • Bilişim Hukuku Eğitimi
 • Temel Ticaret Ve Borçlar Hukuku Eğitimi
 • Sağlık Turizmi Hukuku Eğitimi

Hukuk büromuz tarafından kentsel dönüşüm projelerine ilişkin projenin hem müteahhit hem de kat maliki taraflarına projelerin her aşamasında hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Büromuz kentsel dönüşüm proje danışmanlığı kapsamı altında aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır;

· Belediye, Tapu Müdürlüğü ve Diğer Gerekli Kurumlarda Araştırma ve İnceleme Yapılması

· Proje İnşası ve Bağımsız Bölüm Metrekare ve Konum Paylaşımının Detaylı Biçimde Yapılması

· Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Hazırlanması

· Ruhsat Sürecinin Takibi

· Sözleşmeye Ek Bir Teknik Şartname İle Kaba İnşaat ve Kullanılacak Malzemelerin Tespiti

· Sözleşmede İnşaat Süre Uzatımı, Yarım Bırakılması Gibi Haller İçin Cezai Şart Belirlenmesi ve Gerektiğinde Tarafımızca Paraya Çevrilerek Mülk Sahiplerine Ödenmesi

· Sözleşmede Yer Alan Teminatların Güvence Altına Alınması ve Gerektiğinde Tarafımızca Paraya Çevrilme Sürecinin Yürütülmesi

· Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Noter ve Tapu Dairelerinde Tescili

· Müteahhit Firmaya Tapu Devir Zamanlarının Belirlenmesi ve Gerçekleştirilmesi

· Yönetim Planının Müteahhit Firma İle Birlikte Hazırlanması

· Yönetim Planının Tapuya Tescili

· Tüm süreç boyunca toplantılara katılım

İLETİŞİM