Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin genel kurallar incelendiğinde Türk vatandaşlığının hem doğumla hem de sonradan kazanılabileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda Türk vatandaşlığı yetkili makam kararı veya evlat edinilme gibi yollarla kazanılabileceği gibi gayrimenkul satın alınması ile de edinilebilmektedir.

Kamuoyunda sıkça eleştirilere tabi tutulan bu usul ülkemiz tarafından ekonomik açıdan bir süreklilik sağlamak ve yeni finansal kaynaklar oluşturmak amacıyla uygulamaya konmaktadır. Türk vatandaşlığının edinilmesinde gayrimenkul satın alınması şart koşulmakla; yabancı sermayenin ülkeye girişi sağlanmakta, yatırım ortamı oluşturulmakta, istihdam yaratılmakta ve ekonominin sürekliliği güvence altına alınmaktadır.

Türk vatandaşlığının gayrimenkul satın alımı ile edinilmesine ilişkin şartlar incelenecek olursa;

 • 09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 106 Karar sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun (“TVK”) Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca en az 250.000 Amerikan doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası değerindeki taşınmazın satın alınması ile Türk vatandaşlığı edinilebilmektedir.
 • Edinecek olan yabancı şahıs, şahsın eşi ve çocukları adına tapu sicilinde herhangi bir kayıt olmamalıdır.
 • Edinecek olan yabancı şahsın eşi, çocuğu vb. adına veya yöneticisi/ortağı oldukları şirket tüzel kişiliği adına yapılan taşınmaz edinimleri bu kapsamda değerlendirilmemektedir.
 • Edinecek olan yabancı şahsın, 2012/12 1734 Sayılı Genelge ile duyurulan 183 ülkenin herhangi bir tanesinin vatandaşı olması gerekmektedir.
 • TVK’nun 12. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancı kişiler milli güvenlik ve kamu düzenini bozacak bir hal olup olmadığına ilişkin incelemeye tabi tutulmaktadır.
 • Yabancı kişiler tarafından edinilen taşınmazların tapu kayıtları üzerine üç yıl satılmaması amacıyla şerh düşülmektedir.

Türk vatandaşlığının gayrimenkul satın alımı ile edinilmesine ilişkin sınırlamalar incelenecek olursa;

 • Edinecek yabancı şahıs en fazla 30 hektar gayrimenkul satın alabilmektedir.
 • Edinim öncesi tapu müdürlükleri tarafından söz konusu gayrimenkulün askeri yasak güvenlik bölgeleri kapsamında olup olmadığı sorulmalı ve olumlu cevap alınmalıdır.
 • Edinecek yabancı şahıs özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün %10’una kadar taşınmaz satın alabilmektedir.

Bu sürece yönelik olarak günlük hayatta yaşanılan sorunlar ve hukuki sorular incelenecek olursa;

 • Düzenlemeye konu gayrimenkullerin konut vasfı taşıması zorunlu olmayıp; arsa, tarla, işyeri, dükkân vs. olması durumunda dahi süreç işletilebilmektedir.
 • Söz konusu maddi sınır tek bir gayrimenkul için geçerli olmayıp, satın alınan birden fazla gayrimenkulün toplam değerinin yukarıda belirtilen sınırı geçmesi ile vatandaşlık edinilmesi mümkündür.
 • Noter huzurunda usulüne uygun olarak hazırlanacak satış vaadi sözleşmesi ile birlikte işbu sürecin yürütülmesi mümkündür. Öte yandan bu yol yalnızca kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş taşınmazlar açısından uygulanabilmektedir.
 • Edinilecek olan gayrimenkulün değer tespiti Gayrimenkul Değerleme Lisans sahibi uzmanlarca, SPK ve BDDK tarafından hizmet vermeye yetkili kılınmış değerlenme kuruluşları onayıyla yapılmaktadır. İşbu değerleme kuruluşları BDDK’nın internet sitesinde yayınlanmaktadır.

12.01.2017 tarihinden 19.09.2018 tarihine kadarki süreçte taşınmaz değerinin en az 1.000.000 Amerikan doları olması gerektiği göz önüne alındığında; yeni düzenleme ile birlikte Türk vatandaşlığının istisnai yol ile edinilmesinin daha kolay hale getirildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Söz konusu maddi sınırın aşağı çekilmesi ile Türk vatandaşı olmak isteyen yabancı kişilerin sayısında ciddi bir artış yaşanmış ve bu yöndeki talepler büyük bir sıçrama göstermiştir. Bu kapsamda gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşlığı elde eden yabancıların ve bunun beraberinde yaşanan hukuki uyuşmazlıkların sayısı her geçen gün artmaktadır.

Profesyonel destek almak isterseniz iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.